Special Conditions

When booking a flight with KLM, you agree to our General Conditions of Carriage for both you and your baggage. Make sure to read these additional conditions as well.

Special Conditions form part of the General Conditions of Carriage. Special Conditions contain the applicable rules that arise from local laws and regulations and that apply specifically in a particular country or region. Special Conditions may therefore deviate from the General Conditions of Carriage. You are expected to always read both the General Conditions of Carriage and the applicable Special Conditions of the country or region where you book your ticket.

Ak si chcete prečítať Špeciálne podmienky vo svojom jazyku, prejdite na spodok tejto stránky.

Read the full General Conditions of Carriage

Online booking

You can book flights for a maximum of 9 passengers (adults and children) per booking. Each adult may accompany an infant traveling on their lap.

Your booking is confirmed when you receive a booking reference. A confirmation e-mail containing all of the details of your booking will also be sent to the e-mail address you provided.

Keep in mind that, in accordance with the provisions of the EU regulation, the customer's right to withdrawal does not apply to airline tickets.

Fares

Fares quoted include all taxes, except where taxes are collected locally at the airport. Fares are only guaranteed when you have a booking reference.

Online payment

To pay online, you need a debit or credit card. The payment will be debited immediately from the card by KLM. In some countries, you can use other payment methods, such as bank transfer, Apple Pay, or local payment methods.

Payment is fully secured by encryption conforming to the highest industry standards.

Special conditions for the Slovakia website

Alternative Dispute Resolution

You can submit a complaint via our online system.

Make a claim

Have you already made a request with our customer service department, but are you unsatisfied with the response? You have the possibility to contact the Slovak Trade Inspection.

You can contact them via e-mail, phone number or postal addresses and find more information on their website.

Slovak Trade Inspection P.O. Box 29 Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava 27Slovakia

Telephone: 00421 (0)2/ 58 27 21 59 E-mail: info@soi.sk

All information is available in English and Slovak on the website.

Go to the Slovak Trade Inspection's website

Špeciálne podmienky

Rezervovaním letu s KLM súhlasíte s našimi Všeobecnými prepravnými podmienkami týkajúcimi sa vás a vašej batožiny. Uistite sa, že ste sa s týmito podmienkami oboznámili.

Špeciálne podmienky sú súčasťou Všeobecných prepravných podmienok. Špeciálne podmienky obsahujú príslušné pravidlá, ktoré vyplývajú z miestnych zákonov a nariadení a ktoré platia v konkrétnej krajine alebo regióne. Špeciálne podmienky sa preto môžu líšiť od Všeobecných prepravných podmienok. Očakáva sa od vás, že si vždy prečítate Všeobecné prepravné podmienky a príslušné Špeciálne podmienky krajiny alebo regiónu, kde si letenku rezervujete.

Prečítajte si celé znenie Všeobecných prepravných podmienok

On-line rezervácia

On-line môžete rezervovať v rámci jednej rezervácie lety pre najviac 9 pasažierov (dospelí a deti). Každý dospelý môže sprevádzať dojča, ktoré mu bude sedieť na kolenách.

Vaša rezervácia je potvrdená, keď o nej dostanete referenciu. Na e-mailovú adresu, ktorú ste uviedli, vám bude odoslaný potvrdzujúci e-mail s detailmi vašej rezervácie.

Pamätajte si, že v súlade s ustanoveniami nariadení EÚ, právo zákazníka odstúpiť sa nevzťahuje na lístky zakúpené prostredníctvom našej webovej stránky.

Ceny

Uvedené ceny zahŕňajú všetky dane okrem prípadov, keď sa dane platia priamo na letisku. Ceny sú zaručené len v prípade, ak máte referenciu rezervácie.

On-line platba

Na platbu on-line potrebujete debetnú alebo kreditnú kartu. Platba bude z účtu okamžite odpísaná spoločnosťou KLM. V niektorých krajinách môžete využiť aj iné spôsoby platby, napríklad bankový prevod, Apple Pay alebo miestne spôsoby platby.

Platba je plne zabezpečená šifrovaním v súlade s najvyššími štandardami v oblasti.

Špeciálne podmienky pre slovenskú webovú stránku

Alternatívne možnosti riešenia sporov

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom nášho on-line systému.

Uplatniť si nárok

Už ste sa obrátili na naše zákaznícke oddelenie, ale nie ste spokojný s odpoveďou? Môžete kontaktovať Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Kontaktovať ju môžete prostredníctvom e-mailu, telefónu alebo na poštovej adrese. Viac informácií nájdete na webovej stránke inšpekcie.

Slovenská obchodná inšpekcia P.O. Box 29 Bajkalská 21/A 827 99 Bratislava 27 Slovensko

Telefón: 00421 (0)2/ 58 27 21 59 E-mail: info@soi.sk

Všetky informácie na webovej stránke sú dostupné v angličtine a slovenčine.

Prejsť na stránku Slovenskej obchodnej inšpekcie